Panteres Grogues

Carrer de Floridablanca, 143, Barcelona 08011, Spain

NUESTRO club

Panteres Grogues es el club deportivo LGTBI + & friends de Barcelona, una asociación sin ánimo de lucro abierta a todas las personas que quieran practicar actividades deportivas, culturales y de wellness en un ambiente libre de discriminación.

Apúntate al club y suma puntos en pro de la visibilidad del colectivo LGTBI + en el mundo del deporte!

NUESTRA misión
"Trabajar por la igualdad y la diversidad de orientación sexual y de género a través de la práctica de actividades deportivas, culturales, de wellness y de sensibilización social."

NUESTROS valores
"Creemos en la colaboración, el respeto, la diversidad, la igualdad y el empoderamiento de las personas. Defendemos nuestros valores a través de la realización de actividades ... con mucha diversión! "

Actualités

Assemblea ordinaria 2024 - Asamblea ordinaria 2024

Panteres Grogues 7 juin 2024 à 07:51

(castellano a continuación)

Hola,

Des de la Junta General de Panteres Grogues et convoquem a la pròxima Assemblea Ordinària que tindrà lloc el proper dijous 27 juny del 2024 a les 18:00 h (primera convocatòria) i 18:30 h (segona convocatòria) a la sala de conferències del Centre LGTBI de Barcelona (Carrer del Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona).

Us enviem aquest correu per tal que disposeu del màxim temps possible per reservar la data. Recordeu que les persones associades al Club Esportiu Les Panteres Grogues teniu el dret d'assistir i votar en aquesta assemblea.

L'ordre del dia de l'assemblea és el següent:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea ordinària 2023.
 2. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea extraordinària 1, 2023.
 3. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea extraordinària 2, 2023.
 4. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea extraordinària 3, 2023.
 5. Estat i aprovació de comptes de 2023.
 6. Memòria de 2023.
 7. Projecte per a l'any 2024.
 8. Pressupost de 2024.
 9. Proposta de ratificació de membres de la Junta Directiva.
 10. Canvi de nom de la secció d'entrenament funcional.
 11. Aprovació del reglament intern de salsa.
 12. Aprovació del reglament intern d'entrenament funcional.
 13. Aprovació del reglament intern d'handbol.
 14. Precs i preguntes.

A mesura que ens apropem a la data podrem lliurar-vos tota la documentació.

Preguem que ens confirmis la teva participació i assistència abans del proper 24 de juny de 2024 al correu de la secretaria del club: secretariat@panteresgrogues.org.

Et recordem que per poder participar a les votacions hauràs de presentar la teva documentació oficial (DNI, Passaport, ...).

Esperem comptar amb la teva assistència.

Cordialment,

Alberto
Martín Molina.
President Club Esportiu Les Panteres Grogues.

Recomanem no desactivar les notificacions perquè serà la manera que puguis rebre informacions importants del club.
No pateixis, prometem no abusar d’aquest canal.

Hola,

Desde la Junta General de Panteres Grogues te convocamos a la próxima Asamblea Ordinaria que tendrá lugar el próximo jueves 27 de junio del 2024 a las 18:00 h (primera convocatoria) y 18:30 h (segunda convocatoria)  a la sala de conferencias del Centre LGTBI de Barcelona (Carrer del Comte Borrell, 22, 08015 Barcelona).

Te enviamos este correo para que dispongas del máximo tiempo posible para reservar la fecha. Recuerde que las personas asociadas al Club Deportivo Les Panteres Grogues tiene el derecho de asistir y votar en esta asamblea.

El orden del día de la asamblea es el siguiente:

 1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea ordinaria 2023.
 2. Lectura y aprobación del acta de la asamblea extraordinaria 1, 2023.
 3. Lectura y aprobación del acta de la asamblea extraordinaria 2, 2023.
 4. Lectura y aprobación del acta de la asamblea extraordinaria 3, 2023.
 5. Estado y aprobación de cuentas de 2023.
 6. Memoria de 2023.
 7. Proyecto para el año 2024.
 8. Presupuesto de 2024.
 9. Propuesta de ratificación de miembros de la Junta Directiva.
 10. Cambio de nombre de la sección de entrenamiento funcional.
 11. Aprobación del reglamento interno de salsa.
 12. Aprobación del reglamento interno de entrenamiento funcional.
 13. Aprobación del reglamento interno de balonmano.
 14. Ruegos y preguntas.

  A medida que nos acerquemos a la fecha podremos entregarte toda la documentación.

  Rogamos que nos confirmes tu participación y asistencia antes del próximo 24 de junio del 2024 al correo de la secretaria del club: secretariat@panteresgrogues.org.

  Te recordamos que para poder participar en las votaciones deberás presentar tu documentación oficial (DNI, Pasaporte, ...).


  Esperamos contar con tu asistencia.

  Cordialmente,

  Alberto Martín Molina.
  Presidente Club Esportiu Les Panteres Grogues.

  Recomendamos no desactivar las notificaciones porque será la manera que puedas recibir informaciones importantes del club.
  Tranquil@, prometemos no abusar de este canal.
  En savoir plus...

  Concurs logo 30 aniversari / Concurso logo 30 anivesario

  Panteres Grogues 16 mai 2024 à 17:51

  (castellano a continuación)

  Concurs logo: s'obre el termini per presentar propostes

  Sí, sí, Panteres Grogues fa 30 anys i el primer que necessitem per engegar la celebració és un bon logotip. Però volem arribar-hi de forma participativa, i és per això que llencem un concurs adreçat a persones associades, que podran participar-hi individualment o en grup i podran presentar-hi tantes propostes com vulguin fins al 30 de maig.


  A partir d'aquí, el jurat seleccionarà tres propostes. I amb aquestes obrirem un període de votació entre totes les panteres del club per tirar el logo final que ens servirà per commemorar el nostre aniversari a xarxes, web, festes, merchandising, etc. El premi per a qui guany serà de 300€ en material del nostre esponsor, Puma. Vols participar-hi?

  Descarrega les bases del concurs

  El concurs del logo del 30 aniversari de Panteres Grogues és, de fet, la primera activitat d'una celebració que s'allargarà fins al Panteresports del 2025. La Junta Directiva ha impulsat la creació d'un Grup Motor del 30 aniversari amb una vintena de persones de diverses seccions que ja estan treballant en un complet programa d'activitats que us anirem desglossant... Quan tinguem logo, es clar ;D Així que us animem a participar per ajudar-nos a totes les persones associades a felicitar-nos com a Panteres.  Recomanem no desactivar les notificacions perquè serà la manera que puguis rebre informacions importants del club.
  No pateixis, prometem no abusar d’aquest canal.

  Concurso de logo: se abre el plazo para presentar propuestas

  Sí, sí, Panteres Grogues cumple 30 años y lo primero que necesitamos para poner en marcha la celebración es un buen logotipo. Pero queremos llegar a él de forma participativa, y es por eso que lanzamos un concurso dirigido a personas asociadas, que podrán participar individualmente o en grupo y presentar tantas propuestas como quieran hasta el 30 de mayo.

  A partir de aquí, el jurado seleccionará tres propuestas. Y con ellas abriremos un periodo de votación entre todas las panteras del club pera elegir el logo final que nos servirá para conmemorar nuestro aniversario en redes, web, fiestas, merchandising, etc. El premio para quien gane será de 300€ en material deportivo de nuestro sponsor Puma

  Descarga las bases del concurso

  El concurso del logo del 30 aniversario de Panteres Grogues es, de hecho, la primera actividad de una celebración que se alargará hasta el Panteresports de 2025. La Junta Directiva ha impulsado la creación de un Grupo Motor del 30 aniversario formado por una veintena de personas de diversas secciones que ya están trabajando en un completo programa de actividades que os iremos desglosando... Cuando tengamos logo, claro ;D Así que os animamos a participar para ayudarnos a todas las personas asociadas a felicitarnos como Panteres.  Recomendamos no desactivar las notificaciones porque será la manera que puedas recibir informaciones importantes del club.
  Tranquil@, prometemos no abusar de este canal.
  En savoir plus...

  Estatuts d'entitat esportiva

  Panteres Grogues 20 février 2023 à 20:26

  CAPITOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS

  Article 1

  El Club Esportiu Les Panteres Grogues és una entitat privada constituïda en data 4 d'abril del 2000, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.

  L'activitat esportiva principal de l'entitat és de caràcter federat També, i a més de l'objectiu principal abans

  esmentat, l'entitat tindrà com a altres finalitats les següents:

  • Donar a conèixer a la societat un model de pràctica de lleure, en especial l'esport no discriminatori, fent esment especial en l'orientació sexual.
  • Promoure i potenciar la utilització de l'esport com a eina de quotidianització social del fet homosexual.
  • Fomentar la pràctica de l'esport partint de principis no discriminatoris de cap tipus, fent esment especial de l'orientació sexual.
  • Oferir un marc de desenvolupament personal a través de l'esport basat en principis de respecte i no discriminació.

  Article 2

  El domicili social s'estableix a la localitat de Barcelona, carrer Floridablanca 143, CP 08011. En cas de modificació del domicili social s'haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció.

  Article 3

  El Club Esportiu Les Panteres Grogues té com a principal modalitat o disciplina esportiva la de natació i s'afiliarà a la Federació Catalana de Natació, El Club Esportiu Les Panteres Grogues també inclou les modalitats o disciplines esportives d'Esqui Alpí, Excursionisme, Futbol, Atletisme, Ciclisme, Bàsquetbol, Tennis, Esquaix, Padel, Handbol i Voleibol.

  En el supòsit de pràctica federada d'aquestes modalitats o disciplines, l'entitat s'afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d'entitats esportives, A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents.

  La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d'altres modalitats o disciplines esportives, Tal decisió serà ratificada per l'assemblea general de l'entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives.

  Article 4

  Sens perjudici que la seu social i l'àmbit principal d'actuació radiquin a Barcelona, les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit territorial determinat

  Article 5

  El funcionament de l'entitat esportiva es regeix per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l'assemblea general.

  L'entitat es regeix per la Llei de l'Esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també, pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l'assemblea general.

  CAPITOL SEGON: DELS SOCIS

  Article 6

  Són socis de l'entitat les persones físiques que, havent sol·licitat l'admissió mitjançant el procediment estatuari, han estat acceptades per la junta directiva. Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, d'honor i aspirants.

  1. Són socis numeraris totes les persones majors d'edat que satisfacin la quota social establerta, Seran socis d'honor, aquelles persones a qui l’assemblea general confereixi aquesta distinció i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l'entitat. Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i tindran dret a l'ús de les instal·lacions socials i a participar de les activitats mitjançant la quota que fixi l'assemblea general i passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la majoria d'edat. La junta directiva pot proposar la creació d'altres tipus de socis, l'aprovació dels quals, i les condicions per les quals s'hagin de regir, correspondrà a la decisió de l'assemblea general.
  2. L'expedient d'ingrés d'un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb les dades personals del soci.
  3. En cas d'incompliment de les obligacions de soci es podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la condició de soci, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesta decisió, La condició de soci serà recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.
  4. La condició de soci es perd:
   1. Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta directiva,
   2. Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, amb audiència prèvia a l'interessat i la corresponent incoació d'expedient disciplinari.
  5. Els socis numeraris tenen els drets següents:
   1. Participar amb veu i vot a l'assemblea general.
   2. Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat.
   3. Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per l'entitat.
   4. El soci podrà exercitar en qualsevol moment i amb caràcter gratuït el dret d'oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades personals facilitades a l'escrit de sol·licitud. Per això haurà de comunicar-ho per escrit presentat davant la secretaria de l'entitat, o mitjançant correu electrònic al mail de la secretaria,
   5. Impugnar els acords de l'assemblea general i de l'òrgan de govern i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres de l'òrgan de govern.
   6. Ésser informats de la marxa de l'associació i, en particular, el dret de:
    1. Ésser informats de la identitat dels altres associats, del nombre d'altes i baixes i de l'estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l'associació.
    2. Ésser informats per l'òrgan de govern, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelació suficient, dels assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informació verbal durant la reunió.
    3. Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n'hi ha.
  6. Són obligacions dels socis numeraris:
   1. Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que estableixin els òrgans de representació o de govern.
   2. Complir els estatuts de l'entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.
   3. Contribuir al compliment de les activitats de l'entitat, tan esportives com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
   4. Facilitar les seves dades d'identificació, que se li demanin mitjançant l'ompliment de l'escrit de sol, licitud, així com una adreça o correu electrònic per al lliurament de les comunicacions de l'entitat i notificar els canvis d'aquesta adreça.
   5. El soci permet expressament a l'entitat la utilització de totes aquestes dades i la seva incorporació a un fitxer propietat de l'entitat, i també consenteix expressament el tractament d'aquestes per l'entitat, tant automatitzada com manual, per a les finalitats pròpies de l'entitat.

  CAPITOL TERCER: ÓRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ

  Article 7

  1. Els òrgans de representació, govern i administració seran:
   1. L'assemblea general
   2. La junta directiva
  2. L'assemblea general és l'òrgan superior de govern del club esportiu i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la junta directiva.
  3. Integren l'assemblea general tots els socis numeraris majors d'edat que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.
  4. L'assemblea general pot ser ordinària o extraordinària. És ordinària l'assemblea que preceptivament s'ha de dur a terme un cop a l'any per conèixer i aprovar, com a mínim les matèries següents: la gestió de l'òrgan de govern, el pressupost i els comptes anuals. Són extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el curs de l'exercici.
  5. L'assemblea general, a més de les competències esmentades al punt anterior, té competència especial en les matèries següents:
   1. Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern.
   2. Fixar la quantia de les quotes.
   3. Establir les quotes extraordinàries o derrames.
   4. Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l'entitat, el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l'exercici.
   5. Aprovar el reglament de règim disciplinari.
   6. Propostes que la junta directiva acordi sotmetre a I’assemblea.
   7. Propostes que els socis vulguin presentar a l'assemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de l'entitat.
   8. Modificar els estatuts.
   9. Acordar la fusió, l'escissió o dissolució de I ‘entitat.
   10. Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
   11. Sol' licitar la declaració d'utilitat pública
   12. Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
   13. Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l'associació.

   Article 8

   1. La convocatòria de les assemblees s'ha de fer per acord de la junta directiva, a instància pròpia o a petició dels socis. En aquest últim supòsit, sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, es tindrà l'obligació de convocar-la si ho demanen un mínim d'un 10% dels socis numeraris. Des del dia que la junta directiva rebi la sol·licitud en forma dels socis fins a la convocatòria de l'assemblea no poden passar més de 30 dies.
   2. L'òrgan de govern ha de convocar l'assemblea general, almenys quinze dies abans de la data prevista per a la reunió, per mitjà d'un escrit adreçat al domicili de cada associat, o bé per mitjans telemàtics.
   3. Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona convocatòria amb independència del nombre d'assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts.
   4. Els acords s'han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles matèries en què s'hagi previst una majoria qualificada.
   5. L'assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel president i els altres components de la junta directiva, i actuarà com a secretari qui ho sigui de l'entitat.
   6. Per tal que els socis puguin participar en les votacions de l'assemblea, aquests hauran de presentar un document públic d'acreditació de la personalitat.

    Article 9

    1. La junta directiva és l'òrgan de govern de l'entitat que té la funció de promoure, dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el funcionament.
    2. La junta directiva està formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà president/a, una altra secretaria i la tercera tresorer/a. Podran formar part de la junta directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vicepresidents/es i els vocals que calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d'edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria.
    3. Correspon al president la representació legal de l'entitat, i al vice-president o vice-presidents, per ordre de grau, substituir el president en cas d'absència, vacant o malaltia.
    4. El tresorer és el dipositari de l'entitat i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sense perjudici de les competències que puguín correspondre al president i al secretari de l'entitat. Ha de formalitzar durant el primer trimestre de cada any el balanç de situació i els comptes d'ingressos i de despeses, que s'han de posar en coneixement de tots els socis.
    5. El secretari ha d'encarregar-se de l'arxiu de la documentació, de redactar els documents que afectin la marxa administrativa de l'associació esportiva, portar el llibre de registre d'associats i el llibre d'actes.
    6. L'adscripció dels càrrecs de junta directiva, llevat el de president, s'ha de fer entre els socis que integren la junta, deixant-ho a la decisió del president.
    7. És competència de la junta directiva: l'admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci; la convocatòria de les assemblees; la convocatòria d'eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva; la presentació a l'assemblea general de l'informe o la memòria sobre les activitats de l'entitat, de la liquidació de l'exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l'exercici següent.
    8. Es podran crear òrgans administratius i de gestió que tindran com a funció la de col· laborar amb la Junta Directiva en la realització de les tasques que aquesta li encomani i també assignar, si cal, la remuneració econòmica al personal contractat.
    9. L'elecció dels membres de la junta directiva s'ha de realitzar per un període de 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals, Els membres de la junta directiva són responsables de la seva actuació davant de l'assemblea general. En cap cas poden tenir compensació econòmica, tret del rescabalament de les despeses que origini el càrrec. La junta ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a petició d'un terç dels seus membres, i com a mínim s'ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen.

     Els acords de la junta directiva s'han d'adoptar per majoria simple dels membres presents, Correspon al secretari d'estendre acta de les reunions de la junta directiva. Qualsevol membre de la junta directiva pot exigir que quedi reflectit a l'acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma succinta.

    Article 10

    Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant l'autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.

    CAPITOL QUART: PROCEDIMENT ELECTORAL

    Article 11

    Els membres de la junta directiva s'han de proveir mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, igual i secret entre els socis de l'entitat amb dret a vot.

    Article 12

    Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser majors d'edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures.

    Article 13

    El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents:

    • Convocatòria de les eleccions i constitució de la junta electoral, i aprovació del cens electoral.
    • Presentació i proclamació de candidatures.
    • Realització de l'elecció, l'escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un minim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.

    Article 14

    La convocatòria d'eleccions correspon a la junta directiva. L'acte de les votacions s'ha de fer en el si d'una assemblea general.

    Article 15

    La convocatòria d'eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins dels darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que es clogui el mandat.

    Article 16

    La junta directiva ha de fer pública la convocatòria d'eleccions per tramesa directa als socis, ja sigui postal o electrònica i, en el cas que n'hi hagués, s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'entitat. Igualment, s'ha de comunicar a la federació catalana de l'activitat esportiva principal de l'entitat.

    Article 17

    La convocatòria que anunciï les eleccions ha de preveure la convocatòria de l'assemblea on es portarà a terme l'acte de les votacions i ha d'informar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, terminis d'exposició del cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures i forma d'acreditació d'electors.

    Article 18

    La junta electoral designada ha d'estar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents. Un cop constituïda la junta electoral, el cens electoral ha de ser d'accés públic per als associats, i ha de permetre la presentació de reclamacions als efectes d'esmena durant el termini que s'estableixi a la convocatòria.

    Article 19

    Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec constituir-la formalment, i elegir-ne el president. Ha d'actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui del club.

    Article 20

    Correspon a la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, l'admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents, i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats, i publicar i comunicar els resultats.

    Article 21

    Les reclamacions davant la junta electoral s'han de fer en un termini màxim de 3 dies, després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. La resolució de la junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els 3 dies següents.

    Contra els acords de la junta electoral, pot interposar-se recurs davant el Comitè d'apel'laciò de la federació catalana corresponent a l'activitat esportiva principal de l'entitat, en el termini de 3 dies següents a la notificació de l'acord impugnat o al d'aquell que s'entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s'ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.

    Article 22

    Les candidatures han d'incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat a president.

    Article 23

    Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la junta electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la junta directiva,

    Article 24

    Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini de tres mesos,

    Article 25

    L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora l'ha de comunicar la junta electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies següents, a la junta directiva i al Registre d'entitats esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l'entitat.

    Article 26

    Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l'acabament del mandat natural previst en aquests estatuts ni el començament del nou mandat.

    Article 27

    El cessament de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents:

    1. Acabament del mandat natural pel qual van ser elegits,
    2. Pèrdua de la condició de soci de l'entitat.
    3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
    4. Mort, incapacitat o declaració d'absència que impedeixi l'exercici del càrrec,
    5. Decisió disciplinària que inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació de l'entitat.
    6. Aprovació d'un vot de censura,
    7. La renúncia o dimissió notificada a l'òrgan de govern,

    Article 28

    La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents:

    1. Sol·licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta,
    2. Suspensió de la condició de soci.
    3. Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un dels seus components, si aixi ho acorda la junta directiva
    4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.

    Article 29

    En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president, ha d'exercir les seves funcions el vicepresident o els vicepresidents per ordre de grau .. En cas d'absència d'aquest, l'ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com a soci de l'entitat.

    Article 30

    En cas d'existir vacants a la junta directiva perquè no s'ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d'algun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració d'elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisi6 transitòria es delega a la decisi6 de la junta directiva, que haurà de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi l'entitat.

    Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, s6n transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S'exceptua d'aquesta norma el designat per substituir un membre de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat del substitut s'ha de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts.

    Article 31

    No obstant el previst en els articles 29 i 30, si la dimissió renúncia o el cessament dels components de la junta directiva es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents:

    • Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l'òrgan directiu, incloent-hi la del president.
    • Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però no al president.
    • En qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti constituïda per un nombre de membres inferior a tres persones.

    La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos des que s'hagi pres possessi6 dels càrrecs.

    S'exceptua d'aquesta regulació els supòsits en els quals la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins la finalització de les eleccions.

    CAPITOL CINQUÈ: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA

    Article 32

    Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de l'entitat, la totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani com a mínim, el 15% dels membres de ple dret de l'assemblea general.

    Article 33

    La sol, licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sòcies de ple dret de manera que permeti la seva identificació, davant de la junta directiva, Aquest òrgan, a través del secretari o secretària ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició.

    Article 34

    Un cop comprovada l'adequació de la sol, licitud per part de la junta directiva, si aquesta és correcta, aquest òrgan convocarà una assemblea general, d'acord amb el previst en aquests estatuts, a l'únic efecte de debatre i votar el vot de censura presentat.

    Article 35

    Per tal que l'assemblea general convocada a l'únic efecte de debatre i vota el vot de censura sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà d'haver una assistència mínima d'1/3 dels socis i sòcies de ple dret. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis i sòcies assistents a l'assemblea convocada a l'efecte.

    Article 36

    Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament, i s'aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponent, segons els supòsits previstos en aquests estatuts.

    CAPíTOL SISÈ: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL

    Article 37

    Règim econòmic

    1. No hi ha patrimoni fundacional.
    2. l'entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions legals que corresponguin. L'objectiu principal dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l'entitat i les possibles rendes s'hauran d'aplicar a la conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.
    3. La junta directiva té les facultats de disposició econòmica de l'entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d'un 20%, En el cas que calgui superar aquesta quantia s'estableix com a preceptiva la convocatòria d'una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari.
    4. L'assemblea general només pot autoritzar a la junta directiva l'adquisició, el gravamen i l'alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l'exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost d'ingressos, Per excedir d'aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents a l'assemblea, No es pot autoritzar l'emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l'entitat,
    5. L'emissió de títols transmissibles representatius de deute o l'alienació o el gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d'ingressos aprovats per a l'exercici s'han de tractar en assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents.
    6. El producte obtingut de l'alienació d’instal·lacions esportives i dels terrenys en què es trobin, ha d’invertir-se íntegrament en l'adquisició, la construcció i la millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l'entitat.

    Article 38

    Règim documental

    1. l, Integren el règim documental i comptable:
     1. El llibre d'actes
     2. El llibre de registre de socis
     3. Els llibres de comptabilitat, dels quals es podrà prescindir quan l'entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l'impost de societats; en aquest cas, s'haurà de portar un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.
     4. Els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica
    2. Els llibres d'actes i de comptabilitat hauran d'estar degudament enquadernats i foliats, Abans d'utilitzar-los hauran d'estar legalitzats pel Registre mitjançant diligència, si bé podran ser diligenciats desprès sempre que l'entitat esportiva redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada, En aquest supòsit s'hauran de presentar per a la seva legalització mitjançant diligència dins els quatre mesos següents a la finalització del seu exercici econòmic,

    CAPITOL SETÈ: RÈGIM DISCIPLINARI

    Article 39

    El règim disciplinari esportiu s'estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa.

    Article 40

    La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius.

    Article 41

    L'exercici de la potestat disciplinària correspon:

    1. Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d'un joc, partit o competició de caire intern associatiu, Les seves decisions són inapel·lables.
    2. A la junta directiva.

    Article 42

    1. Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva, es pot interposar recurs davant:
     • El Comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l'esport principal de l'entitat, quan es tracti de sancions qualificades com a greus o molt greus per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat.
     • l'autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de l'acte impugnat. 2, Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per l'assemblea general, s'estableix un règim tipificat de sancions, ai xi com els procediments disciplinaris d'aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d'aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

    CAPITOL VUITÈ: REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D'EXTINCIÓ O DISSOLUCIÓ

    Article 43

    Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l'assemblea general convocada a l'efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents.

    Article 44

    l'entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en l'ordenament jurídic vigent.

    L'extinció del club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d'ofici o a instància de part, de la seva inscripció al registre d'entitats esportives.

    L'acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s'ha d'adoptar, com a mínim, per una majoria dels dos terços dels socis assistents a l'assemblea general convocada a l'efecte.

    Excepcionalment, l'entitat es pot dissoldre per l'acord adoptat en assemblea general convocada a l'efecte per una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot.

    Article 45

    Dissolta l'entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i a tal efecte s'haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l'esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i desenvolupament de les activitats fisico-esportives.

    En savoir plus...

    Carrer de Floridablanca, 143, Barcelona 08011, Spain
    +34 936 782 254
    https://www.panteresgrogues.org/
    panteresgrogues
    Contacter Panteres Grogues